Adataink

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031 598
Intézményvezető:
Rázsi Botond
 

web:
http://www.szilagyi-eger.hu

titkárság email:

eszeg@eszeg.sulinet.hu

 

001 feladatellátási hely: gimnázium

3300 Eger, Ifjúság út 2.

Központi telefonszám:
+36 36 324-808

Intézményvezető-helyettesek:
Árvai Hilda,
Barczai Tünde

 

002 feladatellátási hely: kollégium

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Központi telefonszám:
+36 36 410-573

Kollégiumvezető:
Dudás Mátyásné

 

 

FENTARTÓI ADATOK:

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Telefonszám: 36/795-230

E-mail: eger@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/eger

Képviselő:
Ballagó Zoltán igazgató

Telefonszáma: 30/626-6280

E-mail:
zoltan.ballago@kk.gov.hu

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium- és Kollégiumban

I. A Program megvalósításának főbb tartalmi-formai elemei az intézményben

A Program célja: a hátrányos helyzetű tehetséges diákoknak esélyt adni az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra.

A tehetség fogalma, összetevõi

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevõjét emeli ki a tehetségnek:

Az átlag feletti képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekbõl sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthetõ el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

A kreativitás is több elembõl épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység stb. Ez az összetevõ is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az jellemzõ, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen.

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiségtényezõket foglal magába, amelyek a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklõdés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejlõdnek, e háttértényezõk fejlettsége nélkül nincs magas szintű teljesítmény.

A Program felépítése

Az oktatási és nevelési folyamat öt évfolyamra terjed ki. A Program ideje alatt a tanulók számára kollégiumi jogviszony létesítése kötelező.

A 9.AJTP évfolyam a hátránykompenzációt, az általános iskolai ismeretek azonos szintre hozását, emellett az intenzív nyelvi, informatikai, anyanyelvi képzést, valamint a tanulásmódszertani és kommunikációs tudás bővítését, az önismeret és személyiség fejlesztését szolgálja.

A 9-12. évfolyamokon az adott iskola pedagógiai programjának megfelelő négy évfolyamos középiskolai képzés folyik, ami kiegészül az úgynevezett Arany János-blokk speciális nevelési és oktatási feladataival. A Program a 12. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul.

Az AJTP kollégiumi foglalkozások /Arany János-blokk/ heti óraszámai, az életvitel kivételével minden foglalkozás csoportbontásban

Foglalkozás

9.AJTP

9.

10.

11.

12.

Önismeret

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Tanulásmódszertan

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Informatika

1 óra

 

 

 

 

Életvitel

1 óra

 

 

 

 

Az AJTP iskolai óraterve

Tantárgy

9.AJTP

Magyar nyelv és irodalom

4

Matematika

4

Angol, német nyelv

7

Informatika

5

Testnevelés és sport

5

Komplex humán ismeretek

2

Természettudományos alapismeretek

2

Osztályfőnöki

1

magyar: 2 óra irodalom, 2 nyelvtan, a nyelvtan csoportbontásban; matematika, nyelv, informatika, humán ismeretek, természettudományos alapismeretek is bontva

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

5

4

4

I. Idegen nyelv

5

5

4

4

II. Idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

5

4

4

4

Etika

 

 

 

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

3

3

Fizika

2

2

2

 

Kémia

2

2

 

 

Biológia – egészségtan

 

2

2

2

Földrajz

2

2

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

 

 

 

Művészetek*

 

 

2

2

Informatika

1

1

 

 

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Fakultáció

 

 

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Az AJTP által biztosított lehetőségek és kötelezettségek, valamint azok teljesítése

9. AJTP évfolyam

 • Úszástanulás
 • Az ECDL bizonyítvány megszerzése

9. évfolyam

 • Felkészülés a nyelvvizsgára
 • Síelés tanulása

10. évfolyam

 • Nyelvvizsga letétele

11. évfolyam

 • Jogosítvány megszerzése
 • Fakultáció a továbbtanulásra való felkészülés érdekében

12. évfolyam

 • Fakultáció a továbbtanulásra való felkészülés érdekében

A Program kulturális, művelõdési, szociális hátrányok megszüntetését szolgáló elemeketis tartalmaz. Ezek közül az egyik legfontosabb az „Arany hétvégék” rendszere, amelyek lényege, hogy a tanulók a tanév során minden hónapban egy hétvégén a kollégiumban maradnak és előre tervezett programokon vesznek részt. Az időtartamuk félévente egy-egy alkalommal péntek-szombat-vasárnap /=osztályszintű tanulmányi kirándulás/, egyébként péntek-szombat – ekkor a szombati programok után a tanulók hazautaznak. A hétvégék a 10. és a 11. évfolyamon kiegészülnek a nyári szünetben szervezett 5-7 napos tanulmányutakkal a Felvidékre és Erdélybe. A hétvégék, tanulmányutak szervezéséért, lebonyolításáért az osztályfőnök és a csoportvezetők a felelősek.

A hétvégék, tanulmányutak alapvető szervező elvei a következők: 9.AJTP évfolyamon „ismerd meg közvetlen környezetedet”, később „ismerd meg a régiót, majd Magyarországot”. A 9-12. évfolyamokon a környező országok elsősorban magyar kulturális és történelmi értékeket hordozó területeinek a megismertetése a fő cél.

Ezeken túl a program keretében szervezünk olyan tanulmányutakat is, amelyek a távolabbi európai kultúrák, emberek megismerését, valamint a nyelvgyakorlást célozzák. (Ilyenek pl.: az angliai, spanyol… utak, melyek megszervezése a mindenkori anyagi lehetőségek függvénye.) Az ezeken való részvételre az osztályfőnök és a csoportvezető nevelőtanár tesz javaslatot a tanuló tanulmányi eredményeit, versenyeredményeit, nyelvvizsgáját, magatartását, közösségi munkáját figyelembe véve.

A tanulók - érdeklődésük, tehetségük szerint - részt vesznek az AJTP országos rendezvényein /táborok, versenyek, találkozók, pályázatok/.

II. A Program tanulóira vonatkozó sajátos szabályok intézményünkben

A/ Étkezési és egyéb támogatások

 1. A tanulók kollégiumi étkezését a Program finanszírozza.
 2. Félévente a tanulók tanulmányi és szociális támogatásra pályázhatnak. A pályázatokat az osztályfőnök, nevelőtanár, esetleg szaktanár véleményét mérlegelve az igazgató és a programkoordinátor bírálja el.
 3. A különösen nehéz helyzetbe kerülő tanulók egyéni kérelmet adhatnak be szociális támogatásra. Konkrét kéréseket (pl. buszbérlet) támogatunk, egyedi, rendkívüli esetekben. A kérelmeket az osztályfőnök, nevelőtanár, esetleg szaktanár véleményét mérlegelve az igazgató és a programkoordinátor bírálja el.
 4. A 9.AJTP évfolyamosokat az anyagi lehetőségek függvényében a tanév elején tanszercsomaggal támogatjuk.

B/ Az AJTP-ben tanuló diákok felelőssége:

Az oktatási törvény és végrehajtási rendelete az általános felelősségeket rögzíti, amelyek minden tanulóra, így az AJTP-s diákokra is vonatkoznak

A fentieken felüli felelősségek és kötelezettségek:

 1. Adiák távolléte idejére nevelőtanáránál köteles lemondani (leadni) az ékezési jegyét.
 2. Az Arany-hétvégéken, az osztályszintű tanulmányi kirándulásokon, tanulmányutakon a részvétel kötelező, azok költségeit a Program teljes egészében fizeti. Indokolt esetben a szülő egy héttel, külföldi utak esetében két héttel a program kezdete előtt írásban elkérheti gyermekét az osztályfőnöktől. A hirtelen megbetegedést, egyéb előre nem látható esemény miatti távollétet azonnal közölni kell az osztályfőnökkel, és utólag természetesen írásban igazolni.
 3. Amennyiben a lemondás időben nem történik meg, vagy a távolmaradás nem volt indokolt, a tanuló a továbbiakban a Program semmiféle anyagi támogatására nem jogosult, továbbá az intézmény értesíti a küldő önkormányzat jegyzőjét a kötelességmulasztásról.
 4. A Házirend az AJTP hétvégéken, kirándulásokon, tanulmányutakon és általában minden AJTP-programon érvényes. Amennyiben a diák nem tartja be a Házirend valamely pontját, illetve a kísérő pedagógusok által aktuálisan megfogalmazott szabályokat, és emiatt baleset, kár keletkezik, az anyagi és erkölcsi felelősséget neki, illetve a szülőnek viselnie kell.
 5. Vizsgákról (gépjármű., nyelvvizsga, ECDL stb.) önhibából való távolmaradás esetén a tanuló a továbbiakban a Program semmiféle anyagi támogatására nem jogosult.

C/ Az ECDL bizonyítvány megszerzésének szabályai:

Az ECDL vizsga moduljaiból a tanulók 9.AJTP-ben vizsgáznak. Az intézmény minden modul vizsgadíját 100%-ban egyszer fizeti, sikertelen vizsga esetén a második vizsga díjának csak a felét, amennyiben azt a szaktanár indokoltnak tartja. A 3. vizsgától kezdődően a díjat a tanuló fizeti.

A vizsgák szervezője a szaktanár.

D/ A nyelvvizsgák megszerzésének szabályai

A tanulók az első nyelvből a középfokú C típusú nyelvvizsgát 10.-ben szerzik meg. Ezen az évfolyamon a tanév elején /esetleg a tanévet megelőző héten/ a szaktanárok minden csoport számára egy 30 órás intenzív felkészítő kurzust szerveznek.

A vizsgákat az intézmény a szaktanár javaslatára finanszírozza, a felső fokú vizsgát és a második nyelvből letett vizsgát is.

A nyelvvizsgákat szervezi a szaktanár.

E/ A gépjármű-jogosítvány megszerzésének szabályai:

Megszerzése önként vállalt kötelezettség.

A 11. évfolyamon szervezzük a tanfolyamot (az alsóbb évfolyamos tanulók csak középfokú C nyelvvizsgával vehetnek rajta részt).

A tanfolyamra a beiskolázás a tanuló, a szülő beleegyezésével történik.

Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja a tanulót terheli.

Az elméleti tanfolyamot szabadidőben (hétvégén, pénteken délután és szombaton délelőtt) szervezzük az első félévben.

Sikeres elméleti vizsgát követően középfokú nyelvvizsgával rendelkezők gyakorlati (vezetés) felkészítésen vehetnek rész. A középfokú nyelvvizsgával nem rendelkezők a tanév június hónapjában kezdhetik el a gyakorlati felkészítést. A gyakorlati képzés csakis tanórai foglalkozáson kívüli időben folyhat, a gyakorlatvezető által összeállított órarendszerű heti vezetési tervnek megfelelően. Amennyiben a tanuló időben nem mondja le a gépkocsi kiállását, úgy 1óra díját köteles kifizetni.

Az intézmény az elméleti tanfolyam költségein túl max. 45 gyakorlati órát /35 órát a forgalmi vizsga előtt, +10 órát a sikeres forgalmi vizsgát követően/, továbbá egy elméleti /KRESZ/, egy egészségügyi, egy rutin és egy forgalmi vizsga díját fizeti minden tanulónak.

A tanulóknak a következő tanév /12. évfolyam/ szept. 15-ig kell a jogosítványt megszerezniük. A szeptember 15. utáni számlákat az intézmény nem fizeti.

Az autósiskolákkal az együttműködést a kollégiumvezető koordinálja.

Eger, 2015-08-26.

Keresés a cikkekben

Akadálymentes változat

 

Határtalanul projekt

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Iskolai közösségi szolgálat

Hasznos linkek

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Az alapítvány bankszámlaszáma:

11739009-20106603

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.